Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Innhold

Velkommen til valgsidene for Birkenes kommune. Her finner du aktuell informasjon om valget 2023.

Kommunestyre-og fylkestingsvalg 11.september 2023

Informasjon fra Valgdirektoratet

 Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som er over 18 år har stemmerett.
  • Statsborgere fra andre nordiske land som er over 18 år og som bor i Norge har stemmerett.
  • Utenlandske statsborgere fra øvrige land, er over 18 år og har bodd i Norge sammenhengende i mer enn 3 år har stemmerett.
Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer,
er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser
i kommunestyret.

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang i 2023.

 Fylkestingsvalg

Fylkestinget er det øverste politisk valgte styret i en fylkeskommune og treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen. Det består av representanter valgt av folket ved direkte valg samtidig med kommunestyrevalget hvert fjerde år.

Innlevering av listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i Birkenes kommune innen 31. mars kl. 12. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen.  

Listeforslag kan leveres elektronisk, se lenke til veiledning her

Lenke for å opprette listeforslag i Birkenes her

Listeforslag kan også leveres på papir, se lenke til veiledning og maler her

Innleverte listeforslag

Listeforslag Arbeiderpartiet

Listeforslag Fremskrittspartiet

Listeforslag Høyre

Listeforslag Industri- og Næringspartiet

Listeforslag Kristelig Folkeparti

Listeforslag Rødt

Listeforslag Senterpartiet

Listeforslag Sosialistisk Venstreparti

Listeforslag Venstre

 

 

 

Valgstyret i Birkenes 

Valgstyret er et folkevalgt organ valgt av kommunestyret med ansvar for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå. Mye av forberedelsen og gjennomføringen av valget er delegert til valgteamet (se nedenfor).

Her er lenke til oversikt over valgstyrets møter og medlemmer.

 Valgteamet i Birkenes

Valgteamet består av kommunalt ansatte og har som oppgave å forberede og gjennomføre valget.

Valgteamet

Elin Eikeland Andersen (valgansvarlig)

Karl Naadland Janz (valgansvarlig)

Erlend Hareide

Aud Hellen Bergland

Maria Røstad

Send epost til valgteamet

 

Tidligere valgresultater i Birkenes og resten av Norge finner du her