Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Innhold

Velkommen til valgsidene for Birkenes kommune. Her finner du aktuell informasjon om hvor og når du kan stemme og annen nyttig informasjon.

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg

Hvordan stemme?

Stemmeseddelen

Når du skal avgi din stemme, gjør du dette ved å bruke stemmeseddelen til det partiet du ønsker å stemme på. Men hva er egentlig en stemmeseddel? Og er den lik for alle valg?

Når partier og lister som ønsker å stille til valg har besluttet hvilke kandidater de ønsker å stille med, vil de utarbeide et listeforslag. Dette listeforslaget leveres inn til den aktuelle valgkretsen, altså kommunen eller fylkeskommunen. Når disse listeforslagene er godkjent av kommunen eller fylkeskommunen, vil de benyttes som underlag for stemmesedler. Innen forhåndsstemmegivningen starter i august, vil det være tilgjengelig en stemmeseddel som består av partinavn og kandidater per parti i valgkretsen.
Den observante velgeren vil imidlertid legge merke til at det er enkelte forskjeller mellom stemmesedlene som benyttes til ulike valg. Hovedsakelig gjelder forskjellene farge, antall kandidater og hvilke endringer man kan gjøre på kandidatene.

Kommunestyrevalget

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, og kan potensielt bestå av mange eller få kandidater.

Dette avgjøres av hvor stort kommunestyret er, og dermed hvor mange representanter som skal velges. Minimumskravet til kandidatnavn på sedlene i alle kommuner er imidlertid lik, og er på 7 kandidatnavn. På enkelte stemmesedler vil du se at de øverste kandidatenes navn står i fet skrift. Dette er fordi partiene ved kommunestyrevalg kan gi enkelte kandidater et «stemmetillegg». Dette innebærer at disse kandidatene gis et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler partiet eller listen mottar ved valget.

Dersom du ikke er enig i rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen, er det mulig å gjøre rettelser. Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Fylkestingsvalget

Stemmeseddelen til fylkestingsvalget er blå. Også ved dette valget må det stå et minimum antall på syv kandidater på listen.

Maks antall avgjøres av størrelsen på fylkestinget, og hvor mange representanter som skal velges. Ved fylkestingsvalget kan også partier eller lister som stiller til valg føre opp et visst antall kandidater som får det overnevnte stemmetillegget.
Ved fylkestingsvalget kan du også gjøre endringer på stemmeseddelen. Reglene er de samme som for kommunestyrevalg, med unntak av slengerstemmer. Det er ikke anledning til å gi slengerstemmer ved fylkestingsvalget.

Forhåndsstemme

Fra og med mandag 12. august og til og med fredag 6.september før valgdagen er det mulig å fohåndsstemme i alle landets kommuner.

I Birkenes kan du forhåndsstemme på kommunehuset og enkelte dager på biblioteket.

Det vil også bli mulig å stemme på institusjoner, det betyr i vårt tilfell på sykehjemmet.

Her er mer informasjon om åpningstider og steder for forhåndsstemming!

Stemmerett og manntall

Stemmerett

Retten til å stemme ved valg i Norge er regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, mens det ved sametingsvalg bare er en liten promille av befolkningen som har stemmerett.

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  1. være norsk statsborger,
  2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  3. ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  4. være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Listeforslag til kommunestyrevalg 2019

Her finner du godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

Åpningstider og stemmesteder på valgdagen

Birkenes kommune har valg 9. september 2019

Åpningstider:

  • Birkenes kommunehus: 9-20
  • Herefoss skole/grendehus: 12-19
  • Engesland skole:12-19

 

 

Valgadministrasjon og valgstyre

Valgansvarlige for kommunestyrevalget til Birkenes kommune

Kari Kvifte Birkeland  

Elin Eikeland Andersen

Arnhild Brakestad

Valgstyret

Anders Christiansen

Nils Olav Eikenes

Anne Kari Birkeland

Adresse til valgadminstrasjonen

Birkenes kommune

Valgadminstrasjonen

Postboks 115

4795 Birkeland

postmottak@birkenes.kommune.no

 

Informasjon fra valgdirektoratet

Har du stemmerett?

Står du i manntallet?

Hva trenger du ta med deg for å stemme?

Slik stemmer du

 

 Valgteam

Kari K Birkeland  469 59 839

Arnhild Brakestad 475 17 621

Elin Eikeland Andersen  911 21 138

Send e-post til valgteamet.