Meddommere, skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer

Innhold

Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettssaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. Meddommere i jordskifterettene kan delta i behandlingen av rettsfastsettende eller rettsendrende saker som gjelder fast eiendom.

Meddommerne bidrar til å sikre den demokratiske forankringen for domstolenes arbeid, og bygger opp under domstolenes tillit i samfunnet.

Utfyllende informasjon om meddommere er gitt av Domstoladministrasjonen på nettsiden domstol.no.

Skjønnsmedlemmer er en egen gruppe som blir hentet inn når domstolen skal behandle et skjønn. Det kan for eksempel handle om fastsetting av verdi. Fylkestinget oppnevner skjønnsmedlemmer, men kommunestyrene skal foreslå kandidatene.

Les mer om skjønnsmedlemmer på Domstoladministrasjonens nettside her

Alle kommuner skal ha et forliksråd med tre rådsmedlemmer inkludert leder. Forliksrådet skal legge til rette for at partene får løst en tvist ved mekling eller dom. Et rettsmøte i forliksrådet er mindre formelt og mindre omfattende enn et rettsmøte i de andre domstolene. Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Som regel blir alle sivile saker behandlet i forliksrådet. Hvis saken ikke blir avgjort i forliksrådet, eller hvis en av partene ikke er fornøyd med resultatet, kan man som regel ta saken videre til tingretten. 

Lillesand og Birkenes kommuner har felles forliksråd med tre medlemmer som har ett personlig varamedlem hver. Birkenes kommunestyre skal velge ett medlem og medlemmets personlige varamedlem. 

Mer informasjon om forliksråd finnes på politiets nettside her.

Meddommere, skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer velges for fire år. Valgene gjennomføres året etter kommunestyre- og fylkestingsvalget. Neste meddommervalg er i 2024 og gjelder for perioden fra 1. januar 2025 til og med 31. desember 2028.

Birkenes kommunestyre skal i møte 31. mai gjøre følgende valg:

 • Elleve medlemmer til meddommerutvalg for kvinner ved Agder tingrett 
 • Elleve medlemmer til meddommerutvalg for menn ved Agder tingrett 
 • Fire kvinner til meddommerutvalg for kvinner ved Agder lagmannsrett
 • Fire menn til meddommerutvalg for menn ved Agder lagmannsrett
 • En kvinne og en mann til meddommerutvalg ved Agder jordskifterett
 • Forslag til skjønnsmedlemmer til meddommerutvalg for Agder tingrett og Agder lagmannsrett (sju personer)
 • Ett medlem og ett varamedlem til Lillesand og Birkenes forliksråd

 

Nærmere om valgprosessen:

 1. Kunngjøring om meddommervalg på kommunens nettside og Facebookside, utsending av brev til de som er meddommere i herværende periode, kunngjøring i Birkenesavisa: 16. – 21. februar.
 2. Kommunen retter løpende henvendelse til personer som blir foreslått med forespørsel om registrering.
 3. Når fristen for å registrere forslag til kandidater har gått ut 17. mars (ny frist 15. april),
 4. sender kommunen liste med de aktuelle kandidatene til politiet for vandelssjekk.
 5. Valgutvalget holder møte i løpet av april der fritaksbegjæringer behandles og forslag til valg avgis.
 6. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.
 7. Etter å ha avgjort innvendinger og nye fritaksbegjæringer, velger kommunestyret medlemmene i møte 31. mai.
 8. Kommunen underretter dem som er valgt.
 9. Kommunen fører fortegnelse over dem som er valgt og sender denne til domstolene innen 15. september.
 10. Agder fylkesting oppnevner skjønnsmedlemmer innen 15. oktober.

Den som skal velges må:

- være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start

- ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender

- ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene

- stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen

- være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen

Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

- Stortingets representanter og vararepresentanter

- Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor

- Statsforvaltere og assisterende statsforvaltere

- utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene

- ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet

- ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre

- Ansatte og studenter ved Politihøyskolen og Fengselsskolen

- praktiserende advokater og advokatfullmektige

Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

- den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år

- den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §40 eller §§ 62-65

- den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig

- den som er idømt betinget fengselsstraff , og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig

- den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen

- den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig

Det stilles ikke særskilte krav til kompetanse for meddommere til lagmansretten og tingretten. (Se eget avsnitt for meddommere til jordskifteretten.) Domstolloven fastsetter at utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen har derfor et ansvar for å ta hensyn til alder, etnisk bakgrunn og kultur. Mangfold av utdannelses-  og yrkesbakgrunn er også relevant. Yngre aldersgrupper (21 - 30 år), personer med innvandrerbakgrunn og personer uten høyere utdanning er underrepresentert og oppfordres spesielt til å melde sin interesse.

Domstolene har gitt tilbakemelding til kommunene om at det er en fordel med alminnelig god digital kompetanse, slik at man effektivt kan benytte de digitale verktøy som domstolene bruker i sin saksbehandling.

For forliksrådsmedlemmer gjelder følgende i tillegg til de samme kravene som gjelder meddommere (se over), jf. domstolloven § 56 andre ledd:

"Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt."

Det stilles et særlig krav om at jordskiftemeddommere skal være "kunnige i saker som jordskifteretten til vanlig har". Med "kunnig" menes det at meddommerne "har greie på, kjenner til eller vet om".

For generell veiledning om hvilke typer kompetanse som kan være typisk for meddommere til jordskifteretten, se nedenfor om Skjønnsmedlemmers kyndighet. 

Skjønnsmedlemmer er en egen gruppe som blir hentet inn når domstolen skal behandle et skjønn. Det kan for eksempel handle om fastsetting av verdi.

Les mer om skjønnsmedlemmer på Domstoladministrasjonens nettside her

Det er fylkestinget som oppnevner skjønnsmedlemmer, men kommunestyrene skal foreslå kandidatene.

Det er ikke noe formelt krav til utdanning for å være skjønnsmedlem, men domstolen plukker gjerne ut personer som har en spesiell utdanning eller arbeidserfaring som gjør dem godt egnet til å delta som skjønnsmedlem i den aktuelle saken. Skjønnsmedlemmer må derfor oppgi yrke, stilling og hva de er spesielt kyndige i. Domstolene har i liten grad bruk for skjønnsmedlemmer med "alminnelig kompetanse". Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. 

Når fylkeskommunen skal registrere utvalget, skal alle skjønnsmedlemmer plasseres i en av følgende kategorier:

 • landbruk
 • skogbruk
 • arealplanlegger
 • eiendomsutvikler
 • entreprenør
 • arkitekt
 • megler
 • takstmann
 • revisor/økonom
 • fast eiendom
 • reindrift
 • annet

Kommunale og fylkeskommunale folkevalgte er valgbare som meddommere og annet. De kan delta ved folkevalgt organs behandling av innstilling til valg og/eller det endelige valget, selv om de selv eller nærstående er foreslått eller innstilt som kandidat. En folkevalgt er ikke inhabil ved slikt valg, jf. kommuneloven § 11-10 siste ledd. Folkevalgte kan altså både foreslås av andre eller de kan selv logge inn i skjemaet lenket til nedenfor og foreslå seg selv. 

Du kan forslå deg selv eller andre ved å logge inn her:

Skjema for meddommer - Birkenes kommune

Foreslår du andre, er det en fordel om den du foreslår er innforstått med forslaget. 

Du kan også logge inn og registrere deg her om du er meddommer i perioden 2021 - 2024 og ønsker å stille som kandidat til valg for en ny periode.