Folkets spørretid

Innhold

I forkant av kommunestyrets ordinære møter kan inntil 30 minutter settes av til folkets spørretid

Alle personer bosatt i kommunen og som har stemmerett i kommunen – kan ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form, stille spørsmål til ordføreren. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmålene. Kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer kan ikke stille spørsmål.

Spørsmål stilles i skriftlig form stilet til ordføreren. Spørsmålet må være ordføreren i hende senest kl 12 00  5 - fem virkedager før møtet, det vil si fredagen uken før møtet. Gruppelederne og rådmannen sendes umiddelbart en kopi av spørsmålene.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål om samme sak kan ikke gjentas før der er gått seks måneder.

Spørsmål knyttet til dagens sakskart tillates ikke. Det samme gjelder spørsmål om saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte (administrative saker).

Spørrerne fremmer ordinært selv sine spørsmål i kommunestyret. Spørsmålene skal være korte. De må ordinært ikke ta mer enn ett minutt å stille dem og inntil to minutter å besvare dem. I tillegg kan det gis tid for spørrer og svarer til to korte replikker.

Møteleder kan utvide ordskiftet.

Møteleder kan gi spørreren det skriftlige grunnlaget for svar i forkant av kommunestyremøtet.

I møteboken anføres følgende: • Navn på spørreren • Sitat av spørsmålet • Angivelse av hvem som har besvart spørsmålet, eventuelt også en angivelse av svaret.