Krise og beredskap

Innhold

Birkenes kommune arbeider for at kommunen skal være et trygt og godt sted å være uansett årstid, tid på døgnet og livssituasjon. Likevel må det tas høyde for at uforutsette og uønskede hendelser kan finne sted. På denne siden finner du viktig informasjon om lokal kriseinformasjon og akutt hjelp.

Beredskap illustrasjonsbilde

Kommunen arbeider aktivt med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette gjøres i samarbeid med en rekke aktører for å sørge for at samfunnet er godt rustet for å takle det om en uønsket hendelse skulle inntreffe.

Samfunnssikkerhet og beredskap dreier seg om å arbeide for vern av liv og helse, kritiske samfunnsfunksjoner og andre verdier. Det dreier seg om å bygge et samfunn som er rustet til å møte det som måtte komme, og å være forberedt på å håndtere det vi ikke klarer å forutse.

Birkenes kommune har ansvaret for et bredt spekter av beredskapsfunksjoner. Kommunens beredskapsorganisering består av ulike grupperinger som alle har sine oppgaver, og skal kunne fungere samtidig ved store hendelser.

Beredskapsfunksjoner
Kommunens beredskapsfunksjoner er blant annet:

 • Kriseledelsen. Dette er øverste ledelse i en krise. Kriseledelsen leder og koordinerer kommunens totale kriseapparat. Kriseledelsen består av ordfører, kriseleder (rådmannen), nestleder, beredskapskoordinator, ressurssjef og      krisekommunikasjonsleder. Kriseledelsen forsterkes av relevante ledere og      fagfolk etter behov og i henhold til hendelsens natur.
 • Evakuerte- og pårørendesenter (EPS). Ved svært alvorlige eller store hendelser, kan denne beredskapsfunksjonen i samarbeid med politiet registrere og ta hånd om et større antall ulykkesrammede mennesker. Pesonell og ledere innen helse-, sosial- og omsorgstjenester er en del av EPS.
 • Publikumstjeneste. Publikumsrettet service- og informasjonstorg for beredskaps-situasjoner. Denne opprettes ved behov, og kontakt med dem oppnås normalt ved å ringe kommunens sentralbord.
 • Psykososialt kriseteam. I noen tilfeller er det nødvendig med ytterligere faglig oppfølging av personer som har opplevd traumatiske hendelser. Psykososialt kriseteam har ansvar for psykososiale tiltak og oppfølging av enkeltpersoner,  familier eller lokalsamfunnet ved uønskede hendelser og kriser.
 • Teknisk beredskap. Kontinuerlig døgnbemannet vaktordning for beredskap innen kommunalteknikk og infrastruktur.

Du kan kontakte Birkenes kommune i en krisesituasjon over telefon og e-post. 

Vi gjør oppmerksom på at telefon og chat vanligvis kun er bemannet i åpningstiden og at man ikke kan regne med svar på e-post umiddelbart. Ved akutte hendelser må nødetatene kontaktes.

Beredskapskoordinator: 479 05 403

 • Brann og redning: 110
 • Politi: 112
 • Medisinsk nødhjelp: 113

Feil og henvendelser vedrørende vei, vann og avløp og kommunaltekniske anlegg utenom orinær arbeidstid og som ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag: 480 15 025 (vann og avløp) / 480 15 633 (vei)

Via lenken til Agder Energi nett under kan du oppdatere deg på planlagte og hendelsesbaserte strømutfall og driftsforstyrrelser, og til enhver tid antall berørte abonnenter:

Agder energi nett

På nettstedet Finnsenderen.no kan du lokalisere basestasjoner for mobiltelefoni, radio- / TV-sendere og annet trådløst kommunikasjonsutstyr. Merk at du må zoome inn til et visst nivå på kartet for å se basestasjonene. Finnsenderen.no drives av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samarbeid med norske mobil- og kringkastingsoperatører. Den viser en oversikt over plassering av alle senderpunkter for kringkasting og offentlig mobiltelefoni som er satt i drift.

 • Tjenesten oppdateres kvartalsvis, den er veiledende og baserer seg på innsendte data fra aktørene. Nkom tar ikke ansvar for eventuelle følger av unøyaktigheter.
 • Finnsenderen.no viser ikke dekning for mobil- eller kringkastingsnettene. Informasjon om dekning finner du på mobil- og kringkastingsoperatørenes nettsteder. 
 •  I nødsituasjoner kan du ringe nødnummeret 112 selv om det ikke er dekning i mobilnettet ditt, så lenge du er i dekningsområdet til et annet mobilnett. Det kan hende at du må ta ut SIM-kortet før du ringer 112.
 • Du kan lese mer om funksjonaliteten til nettstedet Finnsenderen.no under      menypunktet veiledning, som du finner lengst til høyre øverst på siden      Finnsenderen.no. I samme menylinje velger du type sender som ønskes      lokalisert. For å finne basestasjoner til telefoni, velges menypunktet mobil lengst til venstre. Basestasjonene vises som blå punkter på kartet. Merk at du må zoome inn til et visst nivå for å se punktene. Tallet i midten av det blå geopunktet viser antall operatører som har basestasjon på stedet.

Informasjon om dekningsutfall finnes på din nettoperatørs nettside.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har opprettet en egen informasjonsportal med viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser: Kriseinfo.no

All relevant informasjon om flom- og skredvarsling finnes på nettsiden varsom.no. Her finner du blant annet til enhver tid oppdaterte varsler, og betydningen av ulike varslingsnivåer.

Nettsiden sildre.no har informasjon om hydrologiske målestasjoner og måledata for ulike vassdrag i Norge.

I henhold til kommunens beredskapsplaner vil det bli opprettet evakuertesenter dersom det blir nødvendig. Det er politiet som har myndighet til å beordre evakuering. Informasjon om oppmøtested for evakuering og lokalisering av evakuertesenter vil kommunen informere om dette gjennom nettside, sosiale medier og andre hensiktsmessige informasjonsplattformer.