Birkenes' første kulturminneplan er ferdig

Innhold

Temaplan for kulturminner i Birkenes fra 2020-2028 er nå ferdig utarbeidet og vedtatt.

Lillesand-Flaksvandsbane

Fokusområde: Lillesand-Flaksvandsbanen er ett av tre teamaområder som prosjektgruppa for kulturminneplanen har valgt å fokusere på.

God kulturminneforvaltning i kommunene krever kunnskap og oversikt over lokalhistorien og kulturminnene. En temaplan er et godt verktøy for forvaltning av kulturminnene og vil samtidig øke oppmerksomheten og kunnskapen om dem.

Nasjonalt satsingsområde

Riksantikvaren og Miljødepartementet satte for noen år siden i gang prosjektet «Kulturminner i kommunene» som en del av det nasjonale satsingsprosjektet «Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen» (KIK). Bakgrunnen for prosjektet var et behov for å styrke kulturminnekompetansen i kommunene, og mangel på gode oversikter over kulturminnene.

100.000 i støtte

Med et mål om at 90 % av alle landets kommuner skal ha vedtatt en kulturminneplan innen 2020, satte Riksantikvaren av inntil 100.000 kroner pr. kommune til å starte planarbeidet eller revidere en kommunal kulturminneplan. Birkenes var en av kommunene som søkte om og fikk tilskuddet. Det ble oppretta ei prosjektgruppe med god kjennskap til lokale kulturminner.

Tre temaområder

Etter råd fra kulturvernavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune har prosjektgruppa valgt å fokusere på tre temaområder:

  • Transport av folk og gods, med vekt på elva og Lillesand-Flaksvandbanen
  • Kulturminner som står i fare for å forsvinne
  • Synligjøre kulturminner i Birkenes ved å se det i sammenheng med folkehelserelaterte aktiviteter innen friluftsliv.

KULTURMINNEPLAN 2020-2028

Handlingprogram kulturminneplan 2020-2028