Sykehjem

Innhold

Dersom du har omfattende behov for omsorg og pleie på grunn av  skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse kan du søke om opphold på sykehjem. Du må ha krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester og ditt hjelpe-/pleiebehov må være så omfattende at det ikke er hensiktsmessig å ivareta det i hjemmet ditt. Sykehjemsopphold kan gis som flere typer tjenester.

Besøksregler

I tråd med at regjeringen har fjernet alle forskriftsmessige tiltak mot covid-19, så oppheves også smitteverntiltakene på sykehjemmet.

Vi anbefaler at alle følger de nasjonale rådene:

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vi ber om at du holder deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Strøget 180, 4760 Birkeland

Telefon: 37 28 15 00 eller kontor 37 28 15 85.

Epost: may.kristin.odegard@birkenes.kommune.no

Langtidsopphold

Kommunen har 25 sykehjemsplasser. Av disse plassene utgjør inntil 10 plasser korttidsplasser. 1 plass er forbeholdt lindrende omsorg.

Langtidsplass i sykehjem er et bo og omsorgstilbud for personer med langvarige og sammensatte pleie- og omsorgsbehov som det ikke er hensiktsmessig å dekke ved hjemmebaserte tjenester.

Det legges vekt på at sykehjemmet skal være et hjem for brukere som bor der over lengre tid.

Kriterier for tildeling:

 • Tjenesten tildeles personer med omfattende pleie og omsorgsbehov.
 • Det er behov for kontinuerlig pleie og omsorg gjennom hele døgnet.
 • Det vektlegges at det ikke er mulig å gi forsvarlige tjenester i brukers eget hjem, eller på andre nivå i omsorgstrappen.

Serviceerklæring langtidsopphold

Korttidsopphold

Søker må ha et tidsavgrenset behov for medisinsk behandling, opptrening/rehabilitering og/ eller sykepleie, som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon.

 • Søker må ha et klart mål for oppholdet
 • Videre tjenestetilbud når korttidsoppholdet avsluttes må være avklart

 

Kriterier for tildeling:

 • Brukere som opplever funksjonsfall som følge av skade eller sykdom
 • Brukere som er i behov av opptrening/døgnrehabilitering etter operasjon eller skade
 • Brukere som har behov for observasjon
 • Brukere som har behov for utredning
 • Utredning og avklaring av tjenestebehov etter sykehusopphold

 

Serviceerklæring korttidsopphold

Avlastningsopphold

Avlastning kan tildeles omsorgsgivere (pårørende) som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsgivere å kunne opprettholde familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi muligheter for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal videre gi mulighet for å delta i samfunnsgoder og aktiviteter.

Avlastning kan gis i hjemmet eller på institusjon.

Kriterier for tildeling:


Den som søker avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende har et behov som gir rett på tjenester, det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Følgende vil også bli vektlagt i forbindelse med tildeling av denne tjenesten:

 • om søkeren arbeider mange timer pr måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • om fordelingen over tid; om omsorgsarbeidet skjer i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Serviceerklæring avlastning

Dag-/nattopphold

Dag- eller nattopphold for eldre er et tilbud for eldre som bor i eget hjem og har behov for aktivisering eller bistand for å komme ut og treffe andre, eller behov for tilsyn gjennom natta. I spesielle tilfeller kan det være mulig å tilby enkelte dag- eller nattopphold.

Rehabiliteringsopphold

Tidsavgrenset rehabilitering hvor opptrening i hverdagslige gjøremål kan tilbys. Målet er å selvstendiggjøre brukeren i egen hverdag og utsette behovet for tjenester høyere opp i omsorgstrappa lengst mulig. Personer som søker helsetjenester eller annen bistand kan få tilbud om opptrening for å mestre hverdagsaktiviteter, dersom det er potensiale for rehabilitering. Opptreningen gis av rehabiliteringsavdelingen, eventuelt i samarbeid med hjemmesykepleien og hjemmehjelp. Hverdagsrehabilitering gis i 6 uker.

Kriterier for tildeling:

 • Personer som har økende funksjonsfall i hverdagsaktiviteter
 • Personer som står i fare for å få funksjonsfall i hverdagsaktiviteter
 • Personer som har et ønske om å mestre egen hverdag lengst mulig
 • For deg som er motivert til å ta tak i eget liv og egen hverdag

Årsaken til funksjonsfall kan være somatisk sykdom, men også andre forhold som f. eks. endring av livssituasjon. Tjenesten vil ikke være egnet for brukere med betydelig kjent psykisk lidelse, kognitiv svikt eller demenssykdom.

Pårørenderom

Sykehjemmet har et pårørenderom. Dette kan benyttes ved lang reisevei eller når det er behov for at pårørende er mye tilstede. 

Kjøkken/vaskeri

I tilknytning til sykehjemmet har vi eget vaskeri og et hovedkjøkken.

Dersom ikke pårørende har andre ønsker, blir alt pasienttøyet vasket på vaskeriet.

Hovedkjøkkenet leverer middag og varm mat til avdelingene, brødmat tilberedes på kjøkkenet på hver enkelt avdeling.

Hvordan får du sykehjemstjenester?

For å søke på sykehjemsplass eller andre helsetjenester bruker du kommuinens søknadsskjema for helsetjenester:

Papir

Elektronisk (Krever innlogging via ID-porten)

Søknaden blir behandlet av et inntaksteam som behandler innkomne søknader en gang i uken. Vi mottar også søknader fra sykehus og hjemmetjenesten.

Søknaden sendes til:  Birkenes sykehjem, Strøget 180, 4760 Birkeland                                                                    

eller til may.kristin.odegard@birkenes.kommune.no

Saksbehandler: monica.flaa.birkeland@birkenes.kommune.no

Betalingssatser

Betalingssatser (Se §3 og §4)

Hva dekker betalingen?

 • Kost
 • Losji
 • Vask av merket tøy
 • Personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem, barberartikler og hudlotion, sykepleieartikler. Institusjonen kjøper inn et standard sortiment.
 • Artikler som er "blåreseptbelagt" i hjemmetjenesten, f.eks. bleier, stomiutstyr.
 • Medisiner og medisinsk utstyr som medisinsk ansvarlig ved institusjonen ordinerer.
 • Helsetjenester som kommunen organiserer. Egenandel for behandling og undersøkelse som tilsynslege eller legevakt ordinerer.
 • Transport ved innleggelse i langtidsopphold dekkes av Folketrygden. Egenandel for transport til/fra behandling og undersøkelse som angitt over.
 • Småreparasjoner på tøy. f.eks.sying av knapper.
 • TV-lisens fellesanlegg
 • Nødvendig tannpleie