Koordinator, barnekoordinator og individuell plan.

Innhold

Tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator. Målet er å sikret et koordinert tjenestetilbud.

Koordinator 

Kommunen skal tilby koordinator til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

 

Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Tilbudet gjelder til barnet er 18 år, men kan forlenges ved behov.

Noen vil ha slike behov allerede fra fødselen av, og andre vil få behov for slike tjenester underveis.

Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere det samlede tjenestetilbudet, ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging og sørge for fremdrift i arbeidet med individuell plan.

 

Individuell plan

Individuell plan er både en rettighet for den enkelte bruker og et verktøy for samhandling mellom tjenesteytere og forvaltningsnivåer. 

Individuell plan skal bidra til at brukeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

Søknaden sendes til Koordinerende enhet Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland.

Søknad

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

I Birkenes kommune er det saksbehandlerteamet som er koordinerende enhet. Teamet består av saksbehandlere fra tjenestene psykisk helse, boveiledertjenesten, hjemmetjenesten og sykehjemmet. I tillegg deltar fysioterapeut i teamet. Oppgavene i koordinerende enhet ligger organisatorisk i hjemmetjenesten.

Koordinerende enhet skal legge til rette for god samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med koordinator og individuell plan. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Oppgaver for koordinerende enhet:

 • Oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
 • Ansvar for oppnevning av koordinatorer
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
 • Veiledning i forbindelse med søknadsprosesser

Saksbehandlerteamet behandler for øvrig søknader til disse helse- og omsorgstjenestene:

 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Boveiledertjenesten
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Ergo- og fysioterapi
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering
 • Individuell plan
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand, rengjøring
 • Praktisk bistand, opplæring
 • Psykisk helsetjeneste
 • Tjenester til rusavhengige
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi – trygghets- og varslingsteknologi

Charlotte Stoveland, tlf. 907 10 467
Monica Flaa Birkeland, tlf. 951 49 938