Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Innhold

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er helsetjenester i hjemmet til personer som oppholder seg i kommunen, og har behov for nødvendig helse – og omsorgstjenester.

Personer som har helsesvikt på grunn av sykdom eller nedsatt funksjon, kan søke om helsetjenester fra kommunen.

Før det gjøres vedtak om tjenester fra hjemmesykepleien, blir det gjort en individuell kartlegging hvor det tas hensyn til brukers helse og funksjonsnivå.

Tjenesten evalueres fortløpende og revurderes dersom kartlegging avdekker at vedtak bør endres. 

Tjenesten er uten kostnad.

Krav om tilrettelegging

Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler.

Serviceerklæring hjemmesykepleie

Praktisk bistand

Praktisk bistand er hjelp til å utføre nødvendige praktiske gjøremål i hjemmet

Tjenesten

Personer som har et særlig behov for bistand, kan søke om tjenesten praktisk bistand fra kommunen.

Kartlegging blir gjort før et vedtak blir fattet.

Kommunen skal gi nødvendig helsehjelp. Dette vil ha betydning for hvilket omfang kommunen er pliktig til å tildele tjenesten praktisk bistand.

Personer som tildeles praktisk bistand kan få hjelp med renhold av bad og gulv i oppholdsrom. Tjenesten tildeles med utgangspunkt i søkers funksjonsnivå og husstandens samlede ressurser. Etter individuelle vurderinger kan tjenester som vask av klær, sengetøyskift og støvtørking være aktuelle i tillegg.

Tjenesten evalueres fortløpende og revurderes dersom kartlegging avdekker at vedtak bør endres.

Tjenesten utføres av helsefagarbeidere i hjemmesykepleien.

Tjenesten er en betalingstjeneste.

Betalingssatser 2024

Serviceerklæring praktisk bistand

Hvordan søke om tjeneste?

Du søker på eget skjema: 

Søknadsskjema på papir sendes til Koordinerende enhet, Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland 

eller

Elektronisk søknadsskjema (Krever innlogging via ID-porten)

Du kan også kontakte Enhet hjemmetjenester for å få hjelp til å søke.

Telefon: 37 28 15 40 

Telefonen er åpen fra 08.00 til 15.00.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknader behandles av koordinerende enhet.

Aktuelle lovbestemmelser

Tjenestene reguleres blant annet av:

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten

Kontor hjemmetjenesten                            37281540

Teamleder Cecilie Skuggevik Gustavsen   90810159

Saksbehandler Charlotte Stoveland            90710467

Enhetsleder Trude Murberg                        99624015                                       

Vaktsykepleier  (døgnbemannet)                90760691

Nord                                                           90948014

Sør                                                              95730951

Rognlia                                                       47713236