Skjenking, salg og servering

Innhold

På denne siden finner du informasjon om ulike bevillinger i forbindelse med skjenking, salg og servering. Man kan søke om permanent skjenkebevilling eller skjenkebevilling for en enkelt anledning. Husk å søke i god tid, mange av søknadene har minst 5 ukers behandlingstid.

Send inn søknad i god tid

Man må forvente relativt lang saksbehandlingstid både når det gjelder søknader om salg, skjenking og servering. Dette henger sammen med at kommunen må innhente informasjon fra andre instanser, blant andre Politiet og NAV. 

Birkenes kommune har følgende saksbehandlingstider:

 • Søknad om enkelt anledning: 5 uker. 
 • Søknad om ordinær skjenkebevilling: 5 uker
 • Søknad om ambulerende skjenkebevilling: 2 uker
 • Søknad om salgsbevilling: 5 uker
 • Søknad om serveringsbevilling: 5 uker

Dersom en sak må behandles politisk, vil saksbehandlingstiden bli ca. 2 måneder. Dette gjelder i hovedsak saker som er av prinsipiell art, f. eks. annerledes skjenkested, nytt konsept e.l.

Skjenking i kommunens lokaler

Skjenking i kommunale lokaler er tillatt i:

 • Kantina på kommunehuset
 • Engesland og Herefoss skole i grendehusdelen
 • Kantina på Valstrand kulturarena 
 • Idrettshallen

Skjenking er også tillatt ute på Tobias Jorde, i tråd med egne regler:

Regler for skjenking på Tobias Jorde

I rene grendehus som kommunen eier, skal grendehusstyret avgjøre om det skal være tillatt og servere eller drikke alkohol. Grendehusstyret skal gi uttalelse i søknader om bevilling.

Trenger man skjenkebevilling i kommunens utleielokaler?

Ja, når du leier eller låner lokaler av kommunen, må du ha ambulerende bevilling eller bevilling for en enkelt anledning hvis du skal servere alkohol. Etter loven kan ansatte som disponerer kommunens lokaler til privat fest, under visse forutsetninger, nyte medbrakt drikke uten bevilling, men i Birkenes kommune må også dette søkes om. Det følger av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Birkenes Kommune tillater ikke skjenking i kommunens lokaler dersom det skal være mindreårige til stede. Dette gjelder også lukket selskap/ambulerende bevilling.

Søknadsskjema for lukket selskap (ambulerende bevilling) er det samme som for en enkelt anledning (åpent selskap), man krysser av hva det gjelder. Behandlingstiden er ulik. Dersom man ønsker å ha privat fest med medbrakt drikke, krysser man av for ambulerende bevilling, men skriver i søknaden at man ønsker å ta med drikke, i stedet for å skjenke.

Hva er et lukket selskap?

Et lukket selskap omtales i loven som et sluttet selskap. Det er i alkoholloven definert som en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter.  Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som “sluttet selskap”.

Dersom det i utgangspunktet ville være naturlig å samle denne kretsen av personer i din egen stue, men selskapet flyttes til et annet lokale for å få bedre plass, så er det høyst sannsynlig et lukket selskap. Typiske eksempler på lukket selskap er bursdag, bryllup og konfirmasjon.

Søknad om skjenkebevilling enkelt anledning/lukket selskap (ambulerende)

Saksbehandlingstid: 2 uker

Gebyr for ambulerende bevilling/privat fest med medbrakt alkohol 2021: kr 390,-

Kundekvelder, konserter, fester og festivaler som annonseres offentlig er eksempler på arrangementer som krever bevilling for enkelt anledning. Dette gjelder selv om det er forhåndspåmelding.

Skjenkebevilling for enkelt anledning gis når en gruppe personer, lag/foreninger, el. arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan foregå ved salg av billetter, ved kuvertpris og/eller ved salg fra bar. Bevillingen kan gis for inntil seks dager. Søknad om bevilling vil bli sendt Politiet til høring, og de som står oppført som ansvarlige for skjenkingen vil bli vandelssjekket.

Bevillingshaver må påse ar det ikke skjenkes alkohol til unge eller synlig berusede personer og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid. 

Minstegebyr for enkelt anledning 2021: kr 5400,-

Liten enkelt anledning

En liten enkelt anledning et arrangement under 100 personer, der skjenkingen kun utgjør en svært liten del av arrangementet, f. eks én velkomst og/eller ett glass vin til maten. 

Arrangementer der deltakerne kjøper ønsket mengde alkohol omfattes ikke av denne bestemmelsen. Saksbehandler avgjør med skjønn om arrangementet går som en liten enkelt anledning. Liten enkelt anledning har lavere bevillingsgebyr.

Minstegebyr for liten enkelt anledning 2021: kr 1000,-

OBS! Det er ikke lov å nyte medbrakt alkoholholdig drikke når man har fått bevilling for en enkelt anledning/liten enkelt anledning.

Man søker i samme skjema, enten det er enkelt anledning eller lukket selskap (ambulerende). Kryss av for hva søknaden gjelder. Dersom du mener arrangementet er en liten enkelt anledning, oppgir du dette under "type arrangement" i søknadsskjemaet.

Søknad om skjenkebevilling enkelt anledning /lukket selskap (ambulerende)

 

Skjenkebevilling for serveringssteder

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha serveringsbevilling og skjenkebevilling. Skal du drive hotell eller restaurant og ønsker å servere alkohol må du søke om skjenkebevilling fra den kommunen restauranten eller hotellet ligger i. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. Du kan få bevilling for inntil fire år av gangen.

Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, men man kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder etter overdragelsen. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Det kan også gis utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Bruk skjema for endring av salgs- eller skjenkebevilling

Søknad om alminnelig skjenkebevilling

Søknadsskjema for serveringsbevilling 

Oppmelding til kunnskapsprøven om alkoholloven: Send epost til servicetorv@birkenes.kommune.no

 Minstegebyr for skjenking av alkohol 2021: kr. 5400,-

Du kan også få bevilling for en bestemt del av året eller for et enkelt arrangement.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Disse må være ansatt eller arbeide i virksomheten, være over 20 år, ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholholdig drikke med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Disse må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være ansatt eller arbeide i virksomheten, være over 20 år, og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder så lenge kommunen er underrettet om dette, og det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen.

Søknad om salgsbevilling

Minstegebyr for salg av alkohol 2021: kr. 1740,-

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige driften. Daglig leder må være myndig og må ha bestått etablererprøven.

Oppmelding til etablererprøven: Send epost til servicetorv@birkenes.kommune.no 

 

Søknad om serveringsbevilling

Forhold knyttet til byggesak

Før oppstart av serveringssted er det viktig å kontakte byggesaksavdelingen i kommunen for kartlegging av mulighetene til å drive serveringssted der man har tenkt. Dette er eksempler på forhold som må undersøkes nærmere: 

 • bruksendring
 • forhold rundt vann og avløp
 • parkering
 • byggets tilstand/brannvern
 • samtykke fra Arbeidstilsynet

Byggesaksavdelingen kan kontaktes via kontaktskjema

 

Melding om endring i bevilling

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen. Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent kan dette få konsekvenser for bevillingen.

Endring av salgs- eller skjenkebevilling / styrer eller stedfortreder

Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave

 Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Bevillingsgebyret utgjør i 2020 minimum 1700 kroner for dagligvarehandel og minimum 5300 kroner for skjenkesteder. Satsene for bevillingsgebyret finnes i alkoholforskriften. Alle steder som selger eller skjenker alkohol, må hvert år levere omsetningsoppgaver for alkoholsalget. Dette gjøres elektronisk via skjema nedenfor.

Gå til skjema omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Skjemaet fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av revisor.

Ny virksomhet

Hvis salgs- eller skjenkestedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.
Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp.
Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.
Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Drift på tidligere eiers bevilling

Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

 

Nyttige lenker

Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024

Regler for Tobias Jorde

Bevillingsgebyr for salg- og skjenking av alkohol

Alkoholloven med kommentarer

Alkoholforskriften

Engelsk oversettelse av alkoholloven og alkoholforskriften