Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Innhold

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt, offentlig, kommunal tjeneste. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Hva er PPT?

PPT er en rådgivende instans for skole, barnehage og foreldre og skal være et støtte- og hjelpeapparat for disse. PPT er hjemlet i Barnehagelovens § 31 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. PPT har et todelt mandat; PPT skal arbeide mot barn/elever med særlige behov, og utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Videre skal PPT også bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn/elever med særlige behov.

Tjenestene PPT tilbyr er gratis, og alle som jobber her har taushetsplikt.

PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Elever i videregående skole betjenes av fylkeskommunal PP-tjeneste.

 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker, sosiale- emosjonelle vansker osv.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Samarbeid med andre hjelpetjenester.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder
  • Behov for spesialundervisning for elever i opplæringspliktig alder
  • Voksne med behov for spesialundervisning
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten

Elever over 15 år, foreldre, skoler, barnehager, helsesøster og andre instanser, kan kontakte og søke råd hos PPT. Det er i hovedsak skole og barnehage som henviser barnet/eleven til PPT. Skolen/barnehagen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke.

Henvisning barn under opplæringspliktig alder (barnehage)

Henvisning elever i opplæringspliktig alder (skole)

Henvisning elever i voksenopplæring (voksne)

Henvisning sendes til:

Birkenes kommune PPT

Postboks 115

4795 Birkeland

På nettsidene til Utdanningsdirektorate (Udir.no) ligger det mer informasjon om PPT.  Her finner du også informasjon på flere språk, og brosjyrer med informasjon til foreldre kan lastes ned som PDF på 15 språk:

Informasjon til foreldre om spesialpedagogisk hjelp

Informasjon til foreldre om spesialundervisning

PPT holder til i samme lokaler som Helsestasjonen.

Adressen er Smedens Kjerr 34.

Åpningstid etter avtale.

Tlf.: 37 28 15 00