Flyktningtjenesten

Innhold

Flyktningetjenesten er en del av kommunens ressurssenter. Etter anmodning fra Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDi) og i henhold til kommunestyrevedtak er flyktningtjenesten avsvarlig for bosetting av flyktninger i Birkenes kommune.

Bosettingsarbeidet innebærer i skaffe egnede boliger til den enkelte flytning eller familie, innkjøp av ytstyr og møbler, tilrettelegging, veiledning og oppfølgning lokalt. Kommunen mottar et integreringstilskudd fra IMDi i 5 år etter bosetting.

”Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere” (Introduksjonsloven) ligger til grunn for arbeidet med å styrke nyankomne innvandreres deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Voksne flyktninger (18-55 år) som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet skal gi ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for samfunns- og yrkesliv.

Barn går inn i det ordinære barnehage- og skolesystemet i kommunen.

Flyktningbarn får støtte til fritidsaktiviteter innenfor 5 års perioden.

Den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med alle kommunens ansatte. Kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet.

Birkenes kommune har ansvar for å skaffe bolig til nyankomne flyktninger som er bosatt etter avtale med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).  

Birkenes kommune eier enkelte boliger, men de fleste leier kommunen på det private utleiemarkedet. 

Har du en ledig boenhet, hybel eller leilighet ta gjerne kontakt på tlf. 37281500.