SLT

Innhold

SLT er en modell for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge. Kommunale instanser og Politiet er nære samarbeidspartnere. Å benytte SLT er en måte å stå sammen på! Birkenes kommune har valgt å satse på denne modellen.

SLT skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid som virker kriminalitetsforebyggende i forhold til barn og unges oppvekstmiljø og dagligliv.

Skape rammer og rom for kriminalitetsforebyggende innsats i kommunen, på tvers av organisasjonsgrenser og i samarbeid med aktører utenfor.

Følge utviklingen innen levekår og livsstil blant barn og unge i lokalmiljøet for å kunne iverksette hensiktsmessige forebyggende tiltak.

Utarbeide planer og tiltak for den kriminalitetsforebyggende innsatsen i kommunen.

Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 10-18 år som har en utfordrende livssituasjon, eller som begår lovbrudd – eller kan forventes å begå handlinger som er til skade for dem selv eller andre.

1)     Enkeltpersoner

2)     Grupper

3)     Lokalsamfunnet som helhet

Ordfører, Rådman, Lensman, Barnehage- og skolesjef, Enhetsleder for Ressurssenteret og SLT-koordinator

 

Styringsgruppen skal etablere de overordnede rammer for kommunens totale innsats for forebygging av kriminalitet, sørge for at SLT-arbeidet er innarbeidet i kommunens planverk og at det er avsatt midler til det.

 

SLT - koordinator

 
SLT-koordinator leder det daglige arbeidet og har som hovedoppgave å samordne den tverrfaglige aktiviteten.

 

SLT - arbeidsgruppe
 • Barnevernstjenesten v/avd.leder
 • Ledende helsesøster
 • Kommunelege
 • Kulturleder
 • Joker fritidsklubb v/leder
 • Valstrand skole v/rådgiver 
 • Engesland skole v/sosiallærer
 • Birkeland skole v/sosiallærer
 • Herefoss skole v/rektor
 • Læringssenteret v/lærer
 • Møglestu videregående v/rådgiver
 • PPT
 • NAV
 • Politiet v/lensmannsbetjent
 • SLT-koordinator

Koordineringsgruppa har ansvaret for den praktiske koordineringen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Koordineringsgruppa skal drøfte aktuelle problemstillinger med tanke på nødvendige tiltak på tvers av enhetsgrenser. På bakgrunn av felles analyse, gir gruppa anbefalinger om hva som bør gjøres i og på tvers av enheter og avdelinger. Gruppa har også ansvar for at det opprettes kontakt mot frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, kirken m.m.

Birkenes lensmansskontor

Birkenes lensmannskontor har en egen betjent som har ansvar for forebygging. Hun/han er politiets kontaktperson i SLT-arbeidet og er med på å sikre et godt samarbeid mellom kommune og politi. Lensmannskontoret er en driftsenhet knyttet til Agder politidistrikt. Forebygging av kriminalitet blant barn og unge er høyt prioritert i Agder politidistrikt.

SLT-koordinator Malene Berntsen

Tlf. 37 28 15 00   mob. 480 06 850

E-mail: malene.berntsen@birkenes.kommune.no